fbpx

Taisyklės

Saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklės

1. Naudojant plaukiojimo priemones draudžiama teršti vandenį, ardyti krantus, gadinti hidrotechninius statinius.

2. Arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų, paplūdimių ir maudyklų teritorijų savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.

3. Plaukiojimo priemonėmis draudžiama įplaukti į maudyklų teritorijas.

4. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis, vilkėti gelbėjimo liemenes privaloma:

4.1. vaikams iki 12 metų – visais atvejais;

4.2. sustiprėjus vėjui iki 5 balų (5 m/s);

4.3. esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis.

5. Tėvai yra pilnai atsakingi už nepilnamečių vaikų elgesį ir saugumą.

6. Bendras plaukiančiųjų svoris (valties apkrova) negali viršyti 200 Kg. Valtyje gali plaukti ne daugiau nei 2 žmonės (išskyrus atvejus kai plaukiama tryse su vienu vaiku iki 4 metų amžiaus, jeigu neviršijama valties maksimali apkrova). 

7. Plaukiojimo priemonių naudotojams draudžiama:

7.1. Plaukti apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų, plaukiojimo priemonėje vežti neblaivius asmenis, alkoholį ar kitas draudžiamas medžiagas. Kilus įtarimui dėl plaukiančiųjų blaivumo siūlome pasitikrinti blaivumą mūsų alkotesteriu astsisakius tai padaryti pasiliekame teisę neleisti plaukti ir negrąžinti pinigų už rezervaciją. Nesutinkant su alkotesterio porodymais siūlome kviesti policiją oficialiam blaivumo nustatymui.

7.2. Rūkyti valtyje arba naudoti šilumos šaltinius, kurie gali sukeltį ugnį ar kaitrą.

7.3. Maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant.

7.4. Bandyti įlipti į valtį iš vandens, esant didesniam nei 50 cm vandens gyliui.

7.5. Bandyti įsiūbuoti valtį, sudarant galimybę apsiversti.

7.6. Stovėti plaukiojimo priemonėje.

7.7. Naudoti valtį avint avalynę.

7.8. Tempti valtį sekluma, krantu.

7.9. Ant valties korpuso dėti aštrius daiktus galinčius ją subraižyti (subraižymas laikomas turto sugadinimu).

7.10. Plukdyti gyvūnus.

7.11. Perleisti valtį ar kitą turtą tretiesiems asmenims.

_____________________________________

 

 Nuomos sutartis – susipažinomas su taisyklėmis perkant bilietus laikomas sutarties sudarymu (pasirašymu).

1. Sutarties objektas.

Pagal šią Sutartį Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1, toliau Nuomotojas, įsipareigoja Nuomininkui, ir kartu su juo vykstantiems tretiesiems asmenims valtį ir kt. inventorių (toliau – Inventorių) laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį.

2. Šalių įsipareigojimai, atsakomybė.

2.1. Nuomininkas privalo naudotis išsinuomotu Inventoriumi pagal šią Sutartį ir Inventoriaus paskirtį.

2.2. Nuomos Sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Inventorių tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

2.3. Kai Nuomininkas pataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių, jis turi atlyginti Nuomotojui Inventoriaus remonto išlaidas pagal 4 punktą, bei kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.

2.4. Kai Nuomininkas nepataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių arba Inventoriaus Nuomotojui iš viso negrąžina, jis turi atlyginti Nuomotojui žalą pagal šios Sutarties 5 punkte nurodytą Inventoriaus vertę bei atlyginti kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.

2.5. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 4 – 5 punkte nurodytos išlaidos Nuomotojui atlyginamos ne vėliau kaip 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpyje po šios Sutarties pabaigos.

3. Kitos sąlygos.

3.1. Ši Sutartis yra ir priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo Nuomininkas patvirtina, kad Nuomotojas jam perdavė Sutarties sąlygas bei paskirtį atitinkančios būklės Inventorių, o Nuomotojas garantuoja, kad Nuomininkui perduotas Inventorius yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomotas.

3.2. Ši Sutartis yra ir saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklių išklausymo patvirtinimo aktas: prieš perduodamas Inventorių Nuomotojas paaiškino, o Nuomininkas bei su juo esantys tretieji asmenys suprato išnuomoto Inventoriaus saugaus eksploatavimo, naudojimo sąlygas bei saugaus elgesio paslaugų teikimo metu taisykles ir įsipareigojo jų laikytis. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų asmeninį turtą, sveikatą ir gyvybę atsako pats nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.

3.3. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esančiu trečiųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie neserga jokiomis ligomis ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, kuriems gali turėti neigiamos įtakos naudojimasis išsinuomotu Inventoriumi. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų sveikatos sutrikimus naudojimosi išsinuomotu Inventoriumi pasekoje atsako pats nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.

3.4. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esančiu trečiųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie įsipareigoja nesinaudoti išsinuomotu Inventoriumi apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų, nevartoti alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų prieš kelionę ir visos kelionės metu. Sutarties Šalys sutaria, kad už visas neigiamas pasekmes, atsiradusias šių nuostatų nesilaikymo pasekoje atsako pats Nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.

3.5. Šalys patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šia Sutartimi, suprato visas jos nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis

3.6. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.7 Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi lietuvių kalba, kuris lieka Nuomotojui.

4. Atsarginių dalių kainininkas, jeigu apgadinti:

Irklas – € 20,-; Liemenė – € 15,-; Valtis – nuo € 50,-; Akumuliatorius nuo € 20,-; Apšvietimo įranga nuo € 30,-; GPS sekimo įranga nuo € 50,-; Valties apverimas kai sušlampa įranga – € 30,-;

5. Visiškai nepataisomo ar negrąžinto Inventoriaus vertė:

Irklas – € 40,-; Gelbėjimosi liemenė – € 30,-; Skaidri valtis ir visos susijusios išlaidos – nuo € 800,-; Akumuliatorius € 35,-; Apšvietimo įranga nuo € 60,-; GPS sekimo įranga € 80,-;

Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas pažymi, kad susipažaino su saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklės

1. Naudojant plaukiojimo priemones, draudžiama teršti vandenį, ardyti krantus, gadinti hidrotechninius statinius.

2. Arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų, paplūdimių ir maudyklų teritorijų savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.

3. Draudžiama plaukiojimo priemonėmis įplaukti į maudyklų teritorijas.

4. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis, vilkėti gelbėjimo liemenes privaloma:

4.1. vaikams iki 12 metų – visais atvejais;

4.2. sustiprėjus vėjui iki 5 balų (5 m/s);

4.3. esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis.

5. Tėvai yra pilnai atsakingi už nepilnamečių vaikų elgesį ir saugumą. 6. Bendras plaukiančiųjų svoris (valties apkrova) negali viršyti 200 Kg

7. Plaukiojimo priemonių naudotojams draudžiama:

7.1. Plaukti apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų, plaukiojimo priemonėje vežti neblaivius asmenis, alkoholį ar kitas draudžiamas medžiagas. Kilus įtarimui dėl plaukiančiųjų blaivumo siūlome pasitikrinti blaivumą mūsų alkotesteriu astsisakius tai padaryti pasiliekame teisę neleisti plaukti ir negrąžinti pinigų už rezervaciją. Nesutinkant su alkotesterio porodymais siūlome kviesti policiją oficialiam blaivumo nustatymui.

7.2. Rūkyti valtyje arba naudoti šilumos šaltinius, kurie gali sukeltį ugnį ar kaitrą. 7.3. Maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant.

7.4. Bandyti įlipti į valtį iš vandens, esant didesniam nei 50 cm vandens gyliui. 7.5. Bandyti įsiūbuoti valtį, sudarant galimybę apsiversti.

7.6. Stovėti plaukiojimo priemonėje.

7.7. Naudoti valtį avint avalynę.

7.8. Tempti valtį sekluma, krantu.

7.9. Ant valties korpuso dėti aštrius daiktus galinčius ją subraižyti (subraižymas laikomas turto sugadinimu).

7.10. Plukdyti gyvūnus.

7.11. Perleisti valtį ar kitą turtą tretiesiems asmenims.

__________________________________

 

Glaustos bilietų įsigyjimo ir panaudojimo taisyklės

 

Įsigyjant bilietus ir sutinkant su saugaus elgesio taisyklėmis bei pasirašant nuomos sutartį, sutinkate su bilietų įsigyjimo ir panaudojimo bei pinigų grąžinimo taisyklėmis.

Rezervuojant laiką (apmokant bilietus), pasirinktu laiku Jums rezervuojamas inventorius. Pasirinkus savarankišką plaukimą ir vėluojant atvykti pasirinktu laiku – plaukimo (paslaugos teikimo trukmė) mažėja proporcingai vėlavimo laikui. Pasirinkus plaukimą su grupe (plaukimas su gidu, turas ir kitą) pavėlavus atvykti plaukti galimybės nebėra, pinigai už bilietus negrąžinami, plaukimo laikas nėra perkeliamas. Jeigu įsigijus bilietą į palukimą neatvykstama visai – pinigai negrąžinami ir plaukimo laikas nekeičiamas. Aptarnavimo mokestis nėra grąžinamas.

Įsigijus bilietus plaukimui, kai pasirinktu laiku oro sąlygos yra nepalankios, informuojame bilietų pirkėjus nurodytais kontaktais. Tuomet galima pasirinkti pinigų grąžinimą arba plaukimo laiko perkėlimą. Pinigai grąžinami į pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Atvykus į plaukimą būtina turėti bilietą su QR kodu. Jį galima atsispausdinti arba parodyti telefono ekrane.

Įsigyjant bilietus išrašomos sąskaitos faktūros nurodytais rekvizitais. Jeigu reikalinga sąskaita įmonei, nurodykite rekvizitus pastabose arba susisiekite ne vėliau kaip bilietų pirkimo dieną plaukiam@skaidriosvaltys.lt

Įsigyjant bilietus arba dovanų kuponus yra taikomas €0.50 aptarnavimo mokestis. Šis mokestis nėra grąžinamas atšaukus plaukimą dėl prastų oro sąlygų.

 ___

Informacija atnaujinta 2020-03-12

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši privatumo politika?

ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.skaidriosvaltys.lt (toliau – Interneto svetainė) ir „Skaidrios valtys – Plateliai” socialinių tinklų paskyrų lankytojai (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) įsigyja Internetinėje svetainėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą, apsilanko „Skaidrios valtys – Plateliai“ socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti „Skaidrios valtys – Plateliai“ tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi kitu klausimu. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje bei „Skaidrios valtys – Plateliait“ socialinių tinklų paskyrose, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą ZU110714-1 vadovaujasi minimalaus asmens duomenų kiekio tvarkymo principu. Tačiau tam, kad galėtų teikti bilietų ir dovanų kuponų pardavimo internetu paslaugą, jai būtina tvarkyti asmens duomenis.

Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1 klientų prašo pateikti reikiamus asmens  duomenis:

 • vardą ir pavardę,
 • el. pašto adresą,
 • telefono numerį.

Gabrielei Budrytei vykdančiai veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1 taip pat išsiunčiami perkančio žmogaus banko rekvizitai.

Visi vykdant operaciją surinkti asmens duomenys saugomi įstatymų nustatytą laikotarpį ir jam pasibaigus ištrinami. 

3. Slapukai

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus, tai yra mažus tekstinius dokumentus, kurie lankantis interneto svetainėje įrašomi lankytojo kompiuteryje arba išmaniajame prietaise.

Slapukai reikalingi tiesioginiam paslaugos teikimui ir naudotojo analizei siekiant užtikrinti geresnę aptarnavimo kokybę.

 

Teikdami paslaugą mes naudojame pagrindinius, tai yra sesijos, slapukus, kurie ištrinami, kai lankytojas uždaro savo interneto naršyklę.

Ilgalaikiai slapukai skirti naudotojų patogumui. Esant slapukams informacija apie reklamos juostą, kurią klientas uždarė, įsimenama valandai.

Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

Naudotojas gali kontroliuoti slapukų naudojimą (sutikti, kad jie būtų naudojami, arba jų atsisakyti) per interneto naršyklės nustatymus, tačiau būtina žinoti, kad, atsisakius ilgalaikių slapukų, nebus galima naudotis paslauga.

Nurodymus, kaip nustatyti slapukus populiariausiose naršyklėse, rasite čia:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis:

•    Tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

•    Sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;

•    Naudojantis šioje Interneto svetainėje pateikiama informacija įsigytų prekių ar paslaugų teikimo ir pristatymo tikslais;

•    Ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;

•    Įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;

•    Pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;

•    Mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jeigu gautas išankstinis Jūsų sutikimas naudoti asmens duomenis rinkodaros tikslais. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (trejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas arba jeigu panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

5. Duomenų atskleidimas

Mes be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

•    Jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

•    Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs galite prenumeruoti „Skaidrios valtys“ naujienlaiškį, jeigu dėl to susitariama perkant arba registruojant savo el. pašto adresą „Skaidrios valtys“ interneto svetainėje. Prenumeratą galima atšaukti spustelėjus naujienlaiškyje esantį mygtuką „Atsisakyti“.

Kitos Jūsų teisės:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad mes nepagrįstai nedelsdami ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • teisė reikalauti, kad mes perduotume visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;
 • teisė kreiptis į mus el.paštu plaukiam@skaidriosvaltys.lt ir atsisakyti Jums elektroniniu paštu siunčiamų naujienų.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūsų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

9. Rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu.

Jei Interneto svetainėje užsisakysite mūsų naujienlaiškį, mes siųsime Jums naujausią informaciją, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą.Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkysime tik Jūsų elektroninio pašto adresą.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu plaukiam@skaidriosvaltys.lt arba naujienlaiškyje paspaudus aktyvią nuorodą „atsisakyti“.

10. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus telefonu, ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

11. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

12. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis el. pašto adresu info@skaidriosvaltys.lt

Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1
Tel. Nr. +370 615 55085
El. paštas.: plaukiam@skaidriosvaltys.lt

II. BILIETŲ ĮSIGYJIMO TAISYKLĖS

 1. Elektroninis bilietas– Svetainės www.skaidriosvaltys.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą). Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją – nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo arba turėti mobiliajame įrenginyje iš kurio ir pateikti paslaugų teikimo vietoje.
  – Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju paslaugą gauna asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.
  – Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.
  – Elektroninių bilietų grąžinimo atveju (jei renginys atšaukiamas arba paslauga negali būti suteikta dėl netinkamų oro sąlygų) pardavėjas turi teisę paprašyti pirkėjo pateikti asmens dokumentą – duomenys jame turi sutapti su duomenimis, nurodytais ant elektroninio bilieto.

   

  2. Pagrindinė informacija

  Norėdami su mumis susisiekti, rašykite el. pašto adresu plaukiam@skaidrios valtys.lt arba skambinkite:

  •    Telefonu +370 615 555085 – informacija įsigijusiems bilietus.

  ·     Bilietai nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys (plaukimas) atšaukiamas arba keičiama renginio data, kai nebūna galimybės teikti paslaugos dėl prastų oro sąlygų; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka).

  ·     Informaciją apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir kitas atsiskaitymo sąlygas pateikia interneto svetainėje www.skaidriosvaltys.lt arba tiesiogiai susisiekus su bendrove.

  ·   Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1 taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

  ·     Pirkdami bilietus internetu www.skaidriosvaltys.lt, galite atsiskaityti SEB, Swedbank, DNB, Nordea bei šiaulių bankų internetinės bankininkystės sistemomis bei kreditinėmis kortelėmis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti keičiami ar ribojami be papildomo įspėjimo.

  ·     Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą, kreipkitės el. paštu: plaukiam@skaidriosvaltys.lt

  3. Bilietų grąžinimas

Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami:

– todėl kiekvieną kartą prieš perkant bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į pasirinktu laiku ir kokio kiekio bilietų Jums reikia. Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1 taip pat neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.

Bilietų grąžinimas ir keitimas plaukimo atšaukimo ar datos pasikeitimo atvejais:

– Atšaukiant plaukimą dėl prastų oro sąlygų ar kitų priežasčių kai nėra galimybės saugiai teikti paslaugą, bilietus galima grąžinti per 14 dienų nuo neįvykusio plaukimo datos datos:

·     tokiu atveju norint grąžinti bilietus, prašome atsiųsti grąžinimo prašymą el. paštu plaukiam@skaidriosvaltys.lt

·     Norint pasirinkti kitą plaukimo datą per 14 dienų nuo neįvykusio plaukimo datos datos prašome informuoti plaukiam@skaidriosvaltys.lt gausite analogiškos bilieto kainai vertės kuponą, kurį galėsite išnaudoti iki sezono pabaigos. Šią sumą galima išnaudoti per kelis kartus ne vėliau kaip iki 2020-09-01

III. DOVANŲ KUPONŲ TAISYKLĖS

1. “Skaidrios valtys” dovanų kuponą (toliau – Dovanų kuponas) galima įsigyti interneto svetainėje www.skaidriosvaltys.lt

2. Dovanų kupono nominalai: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 arba 100 Eur.

3. Dovanų kuponas galioja paslaugoms, kurios parduodamos interneto svetainėje www.skaidriosvaltys.lt

4. Aptarnavimo mokestis nėra įskaičiuojamas į kupono nominalią vertę.

5. „Skaidriosvaltys.lt“ Dovanų kuponas suteikia klientui teisę įsigyti bet kurias „Skaidriosvaltys.lt“  e-parduotuvėje www.skaidriosvaltys.lt parduodamas paslaugas.

6. Dovanų kuponas nėra vardinis.

7. Dovanų kuponas galioja iki sezono pabaigos (einamųjų metų rugsėjo pirmos dienos), nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Kupono vertę galima išnaudoti per kelis kartus iki kupono galiojimo pabaigos.

8. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo ir pardavėjo prievolės pasibaigia.

9. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.skaidriosvaltys.lt, tačiau Pirkėjui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Pirkėjams rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausiomis Dovanų kupono naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.skaidriosvaltys.lt.

10. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos.

11. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas, platinamas svetainėje www.skaidriosvaltys.lt.

12. Dovanų kuponus klastoti, kopijuoti, dauginti, taip pat naudoti ar juos įgyti bet kokiu kitu neteisėtu būdu yra griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys Dovanų kuponus, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius*. šių pažeidimų atveju, mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu Dovanų kuponu disponuojančiam asmeniui gali būti panaikinta teisė pasinaudoti Dovanų kupone nurodyta paslauga įsigyti bilietus.

13. Kilus papildomiems klausimams dėl Dovanų kupono, kreipkitės el. paštu: plaukiam@skaidriosvaltys.lt 

IV. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Visi ginčai su Gabrielė Budrytė  vykdančią veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1 sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.
Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

VI. INTERNETNĖS BILIETŲ PARDUOTUVĖS WWW.SKAIDRIOSVALTYS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS 

Bendrosios nuostatos

šios sutarties (toliau – Sutartis) šalimis Gabrielė Budrytė vykdanti veiklą pagal verslo liudijimą Nr. ZU110714-1 kaip elektroninės prekybos sistemos „Skaidriosvaltys.lt“ administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis bilietus ar kuponus elektroninės prekybos sistemoje „Skaidriosvaltys.lt“ (toliau – Pirkėjas).

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai „Skaidriosvaltys.lt“ Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų bilietų ar kuponų pardavimo ir pristatymo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.

Pirkėjas įsipareigoja

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, o įsigydamas bilietus ar kuponus be registracijos privalo nurodyti teisingus duomenis, už kurių tikslumą yra atsakingas pats Pirkėjas. Pirkėjas, naudodamasis „Skaidriosvaltys.lt“, sutinka su Sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

Pirkėjo perkamų bilietų ar kuponų kaina pateikiama elektroninės prekybos sistemoje „Skaidriosvaltys.lt“ prieš pasirenkant Pirkėjo krepšelio apmokėjimo būdą. Bilietų, kuponų ir/ar kitų paslaugų kainos yra pateikiamos atskirai. 

šalių atsakomybė

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei registracijos, bilietų ar kuponų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. Tarpininkas taip pat neatsako už bilietų ar kuponų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

Konfidencialumas

Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus renginių paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį paslaugų pardavimą ir pristatymą) Pirkėjo užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.
Sutartyje numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Baigiamosios nuostatos

Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje.

Informacija atnaujinta 2022-07-12